Beit Halochem
March 2011
Kimmel-Eshkolot Architects