Ramat Hanadiv
May 2010
Ada Karmi Melamed Architects